جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
وقتی که تو نیستی
من حُزن هزار آسمانِ بی اردیبهشت را
گریه می کنم

فنجانی قهوه در سایه های پسین،
عاشق شدن در دی ماه
مردن به وقتِ شهریور

وقتی که تو نیستی
هزار کودک گمشده در نهان من
لای لای مادرانه تو را می طلبند
-
خداوند تنها یک زمان دارد،" اکنون"
و تنها در یک جا حاضر است،"اینجا"
پس کی و کجا را فراموش کن
-
هوسبازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند...


اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند...
-
دختران شهر/ به روستا فکر می کنند/ دختران روستا/ در آرزوی شهر می میرند/ مردان کوچک/ به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند/ مردان بزرگ/ در آرزوی آرامش مردان کوچک/ می میرند / کدام پل در کجای جهان/ شکسته است/که هیچ کس به خانه اش نمی رسد.
گروس عبدالملکیان


-
زندگی دست ساییدن است
زندگی
دست ساییدن
از دیواری
به دیواری ست.
پوسته ای سرسخت
از خاکستر گرم.
پایداری هیمه ای نیم سوخته
دم به دم
در برار باد.
هر دم حجمت می کاهد،
اما فروغت می افزاید.
-
پدر : خوب هر چی ملا یادت داده رو ول کن فقط یک گناه وجود داره اونم دزدیه و السلام .هر گناه دیگه ای هم نوعی دزدیه . اگر مردی رو بکشی یک زندگی رو می دزدی حق زنش رو از داشتن شوهر می دزدی.وقتی دروغ می گی حق کسی رو از دانستن حقیقت می دزدی وقتی تقلب می کنی حق رو از انصاف می دزدی. می فهمی؟

همایون ارشادی - فیلم بادبادک باز
-
یه نفر یه داستان نوشت در مورد آدمی که دشمنان خودش رو می کشت.
به داستانش اجازه چاپ ندادن.
دشمنان خودش رو کشت.
-
راه رفتن خوب است ...؛
همیشه خوب بوده است ؛
همیشه به درد می خورد ؛
وقتی که فقیری و کرایه تاکسی گران تمام می شود ؛
وقتی که ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن آب می شود ؛
اگر بخواهی فکر کنی می توانی راه بروی ؛
اگر بخواهی از فکر خالی بشوی باز هم باید راه بروی ؛
برای احساس کردن زندگی در شلوغی خیابان ها باید راه بروی ،
و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم باز هم باید راه بروی ؛
وقتی جوانی ،
وقتی پیری ،
وقتی هنوز بچه ای ،
هر توقف یعنی یک چیز "خوشمزه" .. ؛
و برای توقف بعدی
باید "راه" رفت ...
-
در یک رابطه دو نفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند،حتما یکی از آنها تمام حرف دلش را نمی گوید...
آلبا دسس | دیر یا زود | بهمن فرزانه

-
اشک ها قطره نیستند؟؟؟؟
بلکه کلماتی هستند که می افتند....
فقط به خاطر اینکه:
پیدا نمی کنند کسی را که
معنی این کلمات را بفهمد...!!
-
انسانها را از زیستن بشناس !

در گفتن همه آراستـــه اند !

در خفتن همه آرام ...

در خوردن همه مهربان ...

در بردن همه خنــــدان..

انسانها را در " زندگی " بشنـــاس !!!
-

ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻥ ؟

ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺧﻂ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ !
-
من نیستم.
من اینجا نیستم.
من اینجا منتظر نیستم.
من اینجا منتظر دوستی نیستم.
من اینجا منتظر دوستی مهربان نیستم.
من اینجا تنها منتظر دوستی مهربان نیستم.
من اینجا تنها هستم، منتظر دوستی مهربان نیستم.
من اینجا تنها نیستم، منتظر دوستی مهربان هستم.
من اینجا تنها نیستم، منتظر دوستی هستم.
من اینجا تنها نیستم، منتظر هستم.
من اینجا تنها منتظر هستم.
من اینجا منتظر هستم.
من اینجا هستم.
من هستم.
-
ﺷﻬﺮ ﺍﻭﻝ :ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎﯾﯽ،

ﺷﻬﺮ ﺩﻭﻡ :ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ،

ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻡ :ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﻃﻠﺎﯾﯽ،

ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺑﻬﺎﻧﻪ، ﻓﮑﺮ ﺟﺪﺍﯾﯽ،

ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ،

ﺷﻬﺮ ﺷﺸﻢ :ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ،

ﺷﻬﺮ ﻫﻔﺘﻢ :ﺍﺷﮏ، ﺁﻩ، "ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ"
-
"فردا" و "دیروز" باهم همدست شده اند....

"دیروز" با خاطراتش فریبم داد , "فردا"هم با وعده هایش خامم کرد...

تا به خودم آمدم "امروز" هم گذشته بود
-
پیـــــچـکـــــ مــــی شوم ، وحــشــــــــــــــــــــــی !!

مــــــــی پیــــــــــــــچم بـه پـــر و پـای ثانیه هـایـت ،،


تـا حتــــی نتــــوانــــــــی آنــــــــــــــــــــــــــــــــی !!


… بـــــــــی “مـــن”

” بـــــودنـــــــــــــ” را


زنــدگــــی کنـی !!