جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
هوسبازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند...


اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند...