جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
زندگی دست ساییدن است
زندگی
دست ساییدن
از دیواری
به دیواری ست.
پوسته ای سرسخت
از خاکستر گرم.
پایداری هیمه ای نیم سوخته
دم به دم
در برار باد.
هر دم حجمت می کاهد،
اما فروغت می افزاید.