جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
خداوند تنها یک زمان دارد،" اکنون"
و تنها در یک جا حاضر است،"اینجا"
پس کی و کجا را فراموش کن