جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
7جمله ی دوست داشتنی:


1_با گذشته هایتان صلح برقرار کنید تا زمان حال شمارا تباه نکند..
2_انچه که دیگران درباره ی شما فکر میکنند اهمیتی ندارد..
3_زمان همه چیز را التیام میبخشد"کمی زمان دهید ...
4_هیچکس دلیل خوشبختی شما نیست به جز خود شما
5_زندگی خود را هرگز با دیگران مقایسه نکنید"شما درک درستی از ماهیت سفر انها ندارید....
6_زیاد فکر نکنید..ندانستن پاسخ همه ی پرسشها اشکالی ندارد....
7_لبخند بزنید......شما صاحب همه ی مشکلات دنیا نیستید