جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
راه رفتن خوب است ...؛
همیشه خوب بوده است ؛
همیشه به درد می خورد ؛
وقتی که فقیری و کرایه تاکسی گران تمام می شود ؛
وقتی که ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن آب می شود ؛
اگر بخواهی فکر کنی می توانی راه بروی ؛
اگر بخواهی از فکر خالی بشوی باز هم باید راه بروی ؛
برای احساس کردن زندگی در شلوغی خیابان ها باید راه بروی ،
و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم باز هم باید راه بروی ؛
وقتی جوانی ،
وقتی پیری ،
وقتی هنوز بچه ای ،
هر توقف یعنی یک چیز "خوشمزه" .. ؛
و برای توقف بعدی
باید "راه" رفت ...