جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
اشک ها قطره نیستند؟؟؟؟
بلکه کلماتی هستند که می افتند....
فقط به خاطر اینکه:
پیدا نمی کنند کسی را که
معنی این کلمات را بفهمد...!!