جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
انسانها را از زیستن بشناس !

در گفتن همه آراستـــه اند !

در خفتن همه آرام ...

در خوردن همه مهربان ...

در بردن همه خنــــدان..

انسانها را در " زندگی " بشنـــاس !!!