جملات زیبا

جملات فلسفی ، جملات آموزنده ، جملات زیبا


-
عشق، بازیگر است و نقش مهمی ایفا می‌کند.

عشق، همیشه سازنده و ترس، همیشه ویران کننده است.

ما بر بستر قهرمانان ذهنی خود رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم.

اگر به چیزی یا کسی نفرت بورزید، با حلقه ای کیهانی به او می پیوندید.

عشق، همیشه با نوآوری و سازندگی همراه بوده است و ترس با ویرانی.